Language of Strangers
for Metal Magazine
Mireia Farran © 2020